LATEST ARTICLES

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทถอนคำร้องทุกข์ได้หรือไม่

คดีความผิดอันยอมความได้ หากเป็นคดีความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินกรณีผู้ร้องทุกข์ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์หรือไม่ แนวคำตอบ สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์ในความผิดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ถือว่าเป็นสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินย่อมตกทอดไปยังทายาท มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าอย่างนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 206/2488 วินิจฉัยว่าในคดีความผิดฐานยักยอกนั้นเมื่อผู้เสียหายตาย ภริยาซึ่งเป็นทายาทย่อมมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์หรือร้องขอยกเลิกคดีได้ การถอนคำร้องทุกข์เป็นสิทธิ ซึ่งตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 126 วรรค 1 บัญญัติให้ไว้แก่ผู้ร้องทุกข์ที่จะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้และสิทธิถอนคำร้องทุกข์ในคดีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ เป็นศิษย์เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อผู้ร้องทุกข์ตายย่อมตกทอดแก่ทายาท ฉะนั้นเมื่อ ช.ผู้ร้องทุกข์ในคดีนี้ตาย สิทธิในการถอนคำร้องทุกข์จึงตกทอดแก่นาง ต. มารดานาย ช. ผู้เป็นทายาท นาง ต.มีสิทธิ์ถอนคำร้องทุกข์นั้นได้ สรุป ทายาทสามารถถอนคำร้องทุกข์ได้ Athip Schumhinda 096 824 7444

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งจะต้องถือข้อเท็จจริงจากความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวนหรือไม่

การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง จะต้องถือข้อเท็จจริงจาก ความเห็นในการสั่งฟ้องของพนักงานสอบสวน หรือไม่ หรือต้องวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานในสำนวนคดีแพ่ง #ประเภทว่าตำรวจชี้คนตายว่าประมาทด้วยแล้วคิดว่าไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนดูไว้นะครับ มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #ความเห็นของพนักงานสอบสวน คำพิพากษาฎีกาที่ 1703/2558 ความเห็นของพนักงานสอบสวนไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่ต้องสืบข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 คำพิพากษาฎีกาที่ 8271-8272/2550 จำเลยที่ 1 เป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวงจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ของทางราชการกลับจากตรวจงาน และได้เกิดเหตุชนกับรถยนต์ที่มี ม.เป็นผู้ขับขี่เป็นเหตุ กับผู้โดยสารในรถ 2 คนถึงแก่ความตาย แม้พนักงานสอบสวนมีคำสั่งฟ้อง ม.ด้วยก็ตาม แต่ความเห็นของพนักงานสอบสวนตามรายงานการสอบสวน ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน การวินิจฉัยพยานหลักฐานในคดีย่อมเป็นไปตามที่คู่ความนำสืบ คำพิพากษาฎีกาที่ 399/2546 ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 กรณีไม่มีทางที่จะขยายไปถึงความเห็นของพนักงานสอบสวน ให้เป็นการผูกมัดศาลพิพากษาคดีส่วนแพ่งในภายหลัง #ความเห็นของพนักงานสอบสวนไม่ใช่คำพิพากษาคดีส่วนอาญา ฉะนั้นในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งจึงไม่จำเป็นต้องถือตาม คำพิพากษาฎีกาที่ 4028/2530 #ความเห็นของพนักงานสอบสวนที่วินิจฉัยว่า เหตุเกิดขึ้นเป็นการสุดวิสัยนั้น #ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา จึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 46 ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามความเห็นของพนักงานสอบสวน Athip Schumjinda 0968247444

พนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเองหรือไม่

พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้สั่งฟ้องจำเลย แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนจะฟ้องคดีเองได้หรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1637/2548 ความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหาย #โจทก์เป็นเพียงพนักงานสอบสวน แม้จะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายให้มีอำนาจและทำหน้าที่การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) เท่านั้น #โจทย์ก็มิใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าว สรุป พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจฟ้อง คดีอาญา แต่ผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญามีเพียง 2 คนเท่านั้นคือ ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28 (1) พนักงานอัยการ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 2 (5) หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล อันนี้จะเป็นข้าราชการในกรมอัยการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้ (2) ผู้เสียหาย ซึ่งปรากฏในมาตรา 2 (4) หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดทางใดทางหนึ่ง (ผู้เสียหายโดยตรง)รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ,5 และ 6(ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย) ATHIP SCHUMJINDA 0968247444

ผู้เสียหายหลายคน ไม่ร้องทุกข์ใน3 เดือนขาดอายุความหรือไม่

คดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวที่มีผู้เสียหายหลายคน หากผู้เสียหายคนหนึ่งรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว ไม่ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 คดีสำหรับผู้เสียหายคนอื่นจะขาดอายุความหรือไม่ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ #คำพิพากษาฎีกาที่ 3085/2537 โจทก์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ล. ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์บริษัท ( ความผิดอันยอมความได้ ) โดยโจทก์มิได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยไว้ก่อน ดังนี้ เมื่อใดความว่า #ก่อนที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ ด. ผู้ถือหุ้นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์เช่นเดียวกันกับโจทก์ ไม่ได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ด.รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว #คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96 #คำพิพากษาฎีกาที่ 368/2551 แม้ บ. ผู้เช่าซื้อยังชำระราคาค่าเช่าซื้อไม่ครบถ้วน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกดังกล่าวยังเป็นของ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ แต่ บ. ก็มีสิทธิ์ครอบครองใช้ประโยชน์จากรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อนั้น และมีหน้าที่ต้องส่งคืนรถยนต์บรรทุกที่เช่าซื้อในสภาพเรียบร้อยแก่ ว. ผู้ให้เช่าซื้อ #หากมีกรณีต้องคืน เมื่อจำเลยทั้งสองยักยอกชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไปจาก บ. บ.ยอมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้เสียหายและมีอำนาจร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้เช่นเดียวกับ ว. เจ้าของรถยนต์บรรทุกดังกล่าว #คดีนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ เมื่อ บ.รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 แต่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองเมื่อวันที่ ...

ถูกชนแล้วหลบหนีไป ทำอย่างไร

#โดนชนแล้วหนี ตั้งสติให้มั่น เมื่อเกิดเหตุชนแล้วหนี คุณควรตั้งสติให้มั่น อย่าบุ่มบ่ามตื่นตูม เนื่องจากอุบัติเหตุที่มาถึงตัว มักจะไม่ค่อยให้โอกาสตั้งหลักสักเท่าไหร่ นึกจะมาก็มา นึกจะไปก็ไป สิ่งที่ต้องพึงระลึกยามเกิดเหตุระทึกอยู่เสมอคือ อย่าตกใจจนเกิดเหตุ รวบรวมสติจากทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากที่สุด เพราะการตื่นตระหนกไม่สร้างผลดีอันใด รังแต่จะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ และเมื่อคุณตั้งสติดีแล้ว หากพบว่าคู่กรณีกำลังจะหนี สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำคือ พยายามจดจำรายละเอียดของคู่กรณีให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสันฐานของรถผู้ก่อเหตุ ทะเบียนรถ รุ่น สี และตำหนิ เพราะมันจะมีประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับใช้ในการติดตามในภายหลัง #191 เบอร์แรกที่ต้องนึกถึง เมื่อคุณมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ให้คุณรีบโทรไปที่ 191 โดยพลัน แจ้งเรื่องว่าคุณถูกชนแล้วหนี พร้อมแจ้งรายละเอียดคู่กรณีที่หลบหนี เส้นทางที่มุ่งหน้าหนี ทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานงานดักจับได้อย่างทันท่วงที #อย่าไว้ใจคน คุณควรสำรวจความเสียหายที่ผู้ก่อเหตุก่อทิ้งไว้ แต่ขอเตือนว่าให้ระวังพวกมิจฉาชีพ ที่บางครั้งสร้างสถานการณ์ชนแล้วหลบหนี เพื่อให้คุณลงจากรถ แล้วดักซุ่มชิงทรัพย์นะครับ ทั้งนี้หากรู้สึกว่าเป็นซอยเปลี่ยว ไม่ชอบมาพากลก็ควรนั่งรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในรถ ล็อครถเอาไว้ อย่าตัดสินเอาเองว่าใครเป็นพลเมืองดี เพราะคนพวกนี้วางแผนและทำกันเป็นขบวนการ #เรียบเรียงคำให้การ ถ้าหากคู่กรณีเกิดถูกจับได้ในทันทีหลังจากเกิดเหตุไม่นาน จะมีการสอบปากคำทั้งตัวผู้ประสบเหตุและพยานที่เห็นเหตุการณ์ ในตอนนี้คุณควรเรียบเรียงคำพูดให้ถูกต้องตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากในช่วงเกิดเหตุแล้วคุณมัวแต่ตกใจจนขาดสติ ย่อมทำให้ขั้นตอนให้ปากคำมีปัญหาได้ในภายหลัง เนื่องจากอาจจำสิ่งที่เกิดขึ้นแทบไม่ได้นั่นเอง #กรณีที่คู่กรณีหนีลอยนวล หากคู่กรณีหนีลอยนวล สิ่งที่ทำได้ในขณะนั้นก็คือ เจ้าหน้าที่จะทำการออกหมายจับตามลักษณะที่คุณได้แจ้งไว้ เพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อในภายหลัง และหากรถคุณมีประกันก็อย่าลืมแจ้งประกันด้วย เพราะหากลืมแจ้งประกันและนึกขึ้นได้ในวันรุ่งขึ้นล่ะก็ งานนี้มีแต่ยุ่งวุ่นวายกันยาวแน่นอน เพราะสถานะการเคลมจะต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว ซึ่งรายละเอียดในการประกันคงต้องไปศึกษากันให้ดีอีกที #พนักงานมีอำนาจยึดรถคันที่หลบหนี นอกจากนี้ ในกรณีที่คู่กรณีไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันก่อเหตุที่หลบหนี หรือถ้าคู่กรณีไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน...

การลักกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์

การลักกระแสไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ปัจจุบันเศรษฐกิจรัดตัว ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปต้องการรัดเข็มขัด ทางการเงินมากขึ้น จึงเกิดมิจฉาชีพ ที่ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าฟรี หรือใช้สัญญาณโทรศัพท์ฟรี โดยไม่จ่าย ค่าบริการ กับการไฟฟ้า หรือบริษัทที่ให้บริการ สัญญาณโทรศัพท์ ในอดีตมีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้น พอสมควร จึงขอนำเสนอ ตามแนวการตัดสินคดี ของศาล ตามลักษณะการเกิดเหตุ ไว้ดังนี้ 1. ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหยุดหมุนผิดหลักทรัพย์ ( ฎีกาที่ 481/2549 )จำเลยกับพวกลักเอากระแสไฟฟ้าไป ใช้ ด้วยการทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าไม่หมุน เพื่อให้ตัวเลขวัด การใช้ไฟฟ้าไม่เคลื่อนที่ พฤติกรรมดังกล่าวย่อมแสดงว่าจำเลยกระทำ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอากระแสไฟฟ้าของผู้เสียหาย ไปใช้โดยไม่เสียค่าไฟฟ้าเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ (ลงมือหลายคน) 2. ต่อพ่วงสัญญาณโทรศัพท์จากสายโทรศัพท์ผิดลักทรัพย์ ( ฎีกาที่ 286/2545) สัญญาณโทรศัพท์เป็นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากเสียงพูด เคลื่อนที่ไปตามสายลวดที่จำเลยต่อพ่วง เป็นตัวนำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การที่จำเลยลักเอาสัญญาณโทรศัพท์จากสายโทรศัพท์ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหายไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ 3. ปรับจูนและ Copy คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ ไม่ผิดลักทรัพย์ ( ฎีกาที่ 877/2543 ) จำเลยกับพวกนำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ปรับคลื่นสัญญาณและรหัสเลขหมายของโทรศัพท์ผู้อื่นมาใช้ติดต่อสื่อสาร โทรออกหรือรับการเรียกเข้าผ่านสถานีและชุมสายโทรศัพท์ ระบบเซลลูลาร์ของผู้เสียหายนั้น เป็นเพียงการรับส่งวิทยุคมนาคม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการแย่งใช้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์โดยไม่มีสิทธิ...

มอบอำนาจฟ้องคดีแพ่งทำได้หรือไม่

มอบอำนาจให้ดำเนินคดีแพ่งทำได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 ซึ่งบัญญัติว่า คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมในกรณีที่คู่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้แทนในกรณีที่คู่ความเป็นนิติบุคคล จะว่าความด้วยตนเองและดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งปวงตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของตน หรือจะตั้งแต่งทนายความคนเดียวหรือหลายคนให้ว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตนก็ได้ ถ้าคู่ความ หรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้แทนตนในคดี ผู้รับมอบอำนาจเช่นว่านั้นจะว่าความอย่างทนายความไม่ได้ แต่ย่อมตั้งทนายความเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาได้ ดังนั้น การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีแทน ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้นด้วย ข้อสังเกต การดำเนินคดีในศาลนั้น ตัวความ ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนนิติบุคคล มีอำนาจว่าความด้วยตนเองได้ และยังดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆ เรียบเรียงคำฟ้องหรือคำคู่ความต่างๆได้ด้วย หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีแทนก็ได้(ฎีกาที่596/2536) * ในทางปฏิบัติ คู่ความ ไม่ได้มีความสามารถในการว่าความด้วยตนเองทุกคน เพียงแต่กฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินกระบวนพิจารณา ด้วยตนเองได้ จึงต้องใช้ทนายความ ในการดำเนินกระบวนพิจารณา* กรณีที่คู่ความทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินคดีแทนนั้น ผู้รับมอบอำนาจย่อมมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณา เช่น เรียบเรียงคำฟ้องหรือคำคู่ความ ลงชื่อในคำฟ้องหรือคำให้การ ตลอดจนแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีได้ แบบผู้นั้นจะไม่ได้มีวิชาชีพเป็นทนายความก็ตาม แต่ผู้รับมอบอำนาจนี้จะว่าความอย่างทนายความ เช่นทำการสืบพยานหรือซักถามพยานไม่ได้ (มาตรา60วรรคสอง) แม้ว่าผู้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้มีวิชาชีพเป็นทนายความก็ตาม(ฎีกาที่ 2497/2516ป.) กรณีเช่นนี้ต้องแต่งตั้งทนายความให้ว่าความแทน โดยตัวความอาจแต่งตั้งให้ผู้รับมอบอำนาจที่มีวิชาชีพทนายความ เป็นทนายความด้วยในขณะเดียวกัน (ฎีกาที่938/2530) หรือผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพทนายความอยู่แล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นทนายความได้ (เช่น ทนายความคดีของธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ) กรณีผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนเป็นองค์กรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นการไม่ชอบ มีตัวอย่างฎีกาที่ 827/2560 องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งราชอาณาจักรไทยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่มีกฎหมายรองรับไม่อาจดำเนินคดีแทนจำเลยได้ คดีนี้จำเลยมอบอำนาจให้องค์การตรวจสอบอํานาจรัฐแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นผู้ดำเนินคดีแทน การที่ ส. ประธานองค์การตรวจสอบอํานาจรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย ลงลายมือชื่อในฐานะผู้อุทธรณ์และผู้เขียน เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง...

ประกันรถยนต์คุ้มครองอุปกรณ์แต่งรถยนต์ด้วยหรือไม่

#อุปกรณ์แต่งรถยนต์ ประเด็น: ประกันรถยนต์คุ้มครองอุปกรณ์แต่งรถยนต์ด้วยหรือไม่ ...หลายคนเมื่อซื้อรถยนต์มาใช้งานก็ได้มีการติดตั้งอะไหล่ตกแต่งเพิ่มเติมในรถยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนี้จะถือเป็นส่วนขยายของรถยนต์ที่เจ้าของรถยนต์เลือกซื้อเพิ่มเติมเพราะต้องการความสวยงาม ต้องการให้รถของเราไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ ต้องการความแรงและความเร็วที่มากขึ้น สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมรถยนต์ที่คนฮิตไปทำเพิ่มกันก็อย่างเช่น ชุดแต่งรถรอบคัน ล้อแม็ก ไฟหน้า กันชนหน้า กันชนหลัง ติดสติ๊กเกอร์สีที่ตัวถังรถยนต์ เทอร์โบ เบาะนั่ง เครื่องเสียง เป็นต้น #ซึ่งมีคำถามตามมาว่าประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองในอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วยหรือไม่ หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายขึ้น... #อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งรถยนต์ ตามความหมายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.มีความหมายว่าอย่างไร ได้ให้ไว้ในคำสั่งนายทะเบียนที่ 11/2552 ที่ให้ใช้เป็นคู่มือตีความประกันภัยรถยนต์บังคับใช้ควบคู่กับกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับว่า... #อุปกรณ์ มีความหมายถึง สิ่งจำเป็นที่ใช้ควบคู่ไปกับตัวรถยนต์ ซึ่งโดยสภาพปกตินั้นมีไว้เพื่อประโยชน์ต่อการใช้รถ และเก็บไว้เพื่อใช้ประจำอยู่ที่รถ เช่น แม่แรง ยางอะไหล่ เป็นต้น... #เครื่องตกแต่ง มีความหมายถึง สิ่งที่ตกแต่งเป็นมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ #และให้รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว ย้ำนะครับว่าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นสำคัญ... ...ตัวอย่าง ศูนย์บริการรถยนต์ได้มีการตกแต่งรถยนต์ในแต่ละรุ่นเพิ่มเติมเป็นมาตรฐาน คือแต่งมาจากศูนย์นั่นเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย โดยกำหนดราคาขายอยู่ที่ 900,000 บาท นายเก่ง ได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวและแจ้งทำประกันภัยประเภท 1 ไว้กับบริษัทประกันภัย A ต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักลงข้างทาง จมน้ำได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องตกแต่งนั้นจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย A ครับ... ...แต่หากเมื่อนายเก่งได้ซื้อรถยนต์มาแล้ว ภายหลังได้ทำการตกแต่งเปลี่ยนเครื่องเสียงจากเครื่องเสียงติดรถจากโรงงานราคา 10,000 บาท มาเป็นเครื่องเสียงราคา...

ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเลี่ยงการถูกฟ้องคดีได้หรือไม่

ย้ายทะเบียนบ้านเพื่อเลี่ยงการถูกฟ้อง จะเลี่ยงพ้นหรือไม่ มาดูแนวคำพิพากษาศาลฎีกาได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้ดังนี้ 1.แม้จำเลยที่ 2 มีบ้านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและได้แจ้งย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าวแล้วโดยไม่ปรากฏว่าได้แจ้งย้ายเข้าที่ใด 2.แสดงว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาตาม ป.พ.พ. มาตรา 41 ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 ยังมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี 3.แต่จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ธ. ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น ที่ทำการบริษัทดังกล่าวจึงเป็นสำนักทำการงานที่สำคัญอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจำเลยที่ 2 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 37 จึงเป็นกรณีที่จำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาหลายแห่ง 3.โจทก์จึงสามารถฟ้องจำเลยที่ 2 ยังภูมิลำเนาแห่งใดก็ได้ และถึงแม้จำเลยที่ 1 ไม่ได้มีภูมิลำเนาและมูลคดีไม่ได้เกิดในเขตอำนาจศาลชั้นต้น 4.แต่เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมรับผิดต่อโจทก์และขณะยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ยังศาลชั้นต้นได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4 (1) ประกอบมาตรา 5 แนวคำพิพากษาฎีกาที่ 527/2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ ศาลจะพิพากษาให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ต้องร่วมรับผิดด้วยได้หรือไม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ ศาลจะพิพากษาให้หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด ต้องร่วมรับผิดด้วยได้หรือไม่ มีแนวคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัย ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ไว้ดังนี้ ข้อเท็จจริง -จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้าง -จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด -จำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด(หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด) แนววินิจฉัของศาลฎีกา 1.จำเลยที่ 1 พักอยู่ที่ที่ทำงานและจะใช้รถยนต์โดยสารคันเกิดเหตุเป็นประจำในการทำงาน เหตุรถเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 22:00 น หลังจากเวลาเลิกงานตามปกติแล้ว 2. ขณะจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารการเกิดเหตุไปเติมน้ำมัน แม้จะอยู่นอกเวลาที่ทำงานแต่ก็เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ ที่จำเลยที่ 2 มอบหมาย จึงเป็นการกระทำในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 (2) ประกอบมาตรา 1087 ที่บัญญัติให้ผู้จัดการซึ่งเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวนนั้น มิได้ระบุยกเว้น หรือเงื่อนไขแห่งการรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการ ในหนี้ของห้างหุ้นส่วนแต่อย่างใด 4. พิพากษาให้จำเลยที่ 3 หุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องร่วมรับผิดด้วย แนวคำพิพากษาฎีกาที่ 3753/2553